Галерия


Екопарк “Водениците” обхваща 450 дка горска площ в близост до село Сладка вода, област Варненска. Местността Водениците е обявена за защитена територия от Министерството на околната среда и водите. В местността живеят защитени от закона редки видове птици: скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, гарван гробар, жалобен синигер и други. За да се подобрят условията за живот и размножаване на птиците, са създадени специални хранилки и гнездилки. В района има пещери, възстановени воденици, места за почивка и игра, чешми и други интересни обекти и забележителности, подходящи за фототуризъм.
На територията на защитената местност е забранено ловуването, изсичането на дървета, убиването и улавянето на птиците.
Районът е част от национална мрежа от обекти за екотуризъм.