Галерия 


 

Учебният материал е изцяло съобразен с изискванията на Министерството на образованието и науката. Включва всички задължителни дисциплини, както и някои допълнителни.

Математика: Изучава се като естествена природна наука, в която е отразена хармонията между микро- и макроявленията чрез универсален език и терминология. Изучаването на числата и основните аритметични действия става чрез наблюдаването и анализирането на събития и процеси от околния свят. Специално се набляга на развиването на комбинативното математическо мислене. Развиват се зависимостите между познати явления и математически закони. Обогатяват се пространствените възприятия и представи. Развиват се качествата: работоспособност; устойчивост, концентрация и издръжливост на вниманието.

Български език: Усвоява се система от граматически, писмени и литературни знания за структурата и логиката на езика и комуникативни умения на базата на литературните традиции. Целта на обучението е: постигане на лесен и достъпен изказ, конструктивно езиково общуване, речево разбирателство и яснота.

Светознание: Изучават се география, история, природознание, човекознание, анатомия, астрономия. Главната цел е децата да се научат да живеят и работят в хармония с природата.

Етика и гражданско образование: Основната цел е развиване на личността и подготовка за социален диалог и сътрудничество на основата на зачитането на човешките права и закони.

Двигателна култура: Изучават се източни бойни изкуства, дихателна гимнастика, йога, конна езда, упражнения за подпомагане на кръвообращението, мускулатурата и костната система. Учениците се запознават с техники за концентрация, самодисциплина, търпение, постоянство, самоконтрол, съсредоточаване и релаксация. Развиват се качествата: гъвкавост, бързина на реакцията, издръжливост, координация между движенията и дишането.

Етнография: Изучават се народните обичаи, обреди и ритуали, празничната система, народни песни, танци и игри. Основната цел е да се опознават, изследват, съхраняват и популяризират българските традиции и обичаи. У децата се създава чувство за историчност.

Изящни изкуства: Изучават се основните живописни, графични и приложни техники, наблюдавайки и пресъздавайки естествените природни процеси.

Английски език: Целта е да се постигне високо ниво на комуникативност и запознаване с чужди култури.

Компютърни науки: Чрез съвременните компютърни науки се съживява образованието и се улеснява обучението. Изучават се основни техники за работа с компютърни системи.

Музика: Изучават се народни песни, детски песни, старинни черковни песнопения и обичайното нотно ограмотяване. Целта е да се усъвършенства у децата чувството за ритъм, да се възбуди интерес към песенното и музикалното творчество, да се установят и изучават връзките между музикалните ритми, цветовите конфигурации, психическите състояния, танцовите стъпки и системите за движение и дишане.

Шах: Изучава се като магическа игра, развиваща комбинативното мислене, дисциплина, въображение, бързина на мислене, стратегическо планиране на действията. Децата се запознават с основните стратегии и тактики при игра на шах. Провеждат се турнири.

Астрономия: Изучава се история на вселената, видимото нощно небе, космически тела ( звезди, планети, галактики, астероиди, комети ), Слънчевата система, галактиката Млечен път. Целта на обучението е опознаване на закономерностите на микро- и макрокосмоса, изграждане на умения за глобално мислене.

Анатомия: Изучават се формата, строежа и функциите на органите и системите на човешкото тяло. Целта на обучението е децата да опознаят тялото си като цялостен организъм и да знаят достатъчно, за да го владеят и поддържат в добро здраве. Дисциплината е уникална за тази възраст. Работим по собствена програма и собствен учебник.